Formularz odstąpienia od umowy

Korzystanie z niniejszego wzoru formularza odstąpienia od umowy nie jest to obowiązkowe.

Formularz odstąpienia od umowy

.................., ..........................
Data, miejscowość

...............................................................................
Imię i nazwisko

......................................................................
Adres zamieszkania

..................................................................
e-mail

...............................................................................
telefon

COTTON BALL LIGHTS POLSKA Artur Niedziółka ul. Wąska 14/15 05-077 Zakręt

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od sprzedaży/dostawy* następujących rzeczy:

1. ........................................................................

2. ........................................................................

3. ........................................................................

4. ........................................................................

5. ...........................................................................

6. ...........................................................................

7. ...........................................................................

8. ...........................................................................

...............................................
Data zawarcia umowy

................................................................
podpis Konsumenta

* - niewłaściwe skreślić 

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Zgodnie z obowiązującym prawem, istnieje możliwość odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym kupujący lub osoba trzecia inna niż przewoźnik, wszedł w posiadanie zakupionego produktu.
O odstąpieniu od umowy, należy poinformować CBL w drodze jednoznacznego oświadczenia (pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Zakupione produkty należy odesłać lub przekazać wraz z dowodem zakupu (paragon, faktura) nie później niż 14 dni od dnia, w którym zgłoszono odstąpienie od umowy. Zwrot kosztów następuje po otrzymaniu zwrotu zakupionych produktów wraz z dowodem zakupu (paragon, faktura). Koszty, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego sposobu dostawy, innego niż najtańszy oferowany przez CBL) zostają zwrócone nie później niż 14 dni od dnia, w którym zwrócono towar. Zwrot nastąpi przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji. Na wyraźną prośbę odstępującego od umowy możliwe jest wykorzystanie innego rozwiązania. W żadnym z wymienionych przypadków nie nalicza się żadnych kosztów dodatkowych.
Koszt zwrotu leży po stronie kupującego.